Subsidie management

Considium ondersteunt opdrachtgevers bij grote en complexe (Europese) subsidieprogramma’s:

AO / IC o.b.v. controle protocol

Considium stelt op basis van de regelgeving een AO / IC op en stemt deze af met de huisaccountant van de opdrachtgever. Met onze praktijkkennis (van de uitvoeringsactiviteiten binnen het project) maken we deze AO / IC zodanig, dat deze: voldoet aan de regelgeving, voorziet in zo min mogelijke administratieve lasten en vooral werkbaar is. Tevens zorgt onze jurist voor het terugdringen van risico’s voor opdrachtgever. Denk aan condities voor bevoorschotting en betalingen. En het opstellen van uitvoeringscontracten met beoogde uitvoerders.

Rapportages & bevoorschotting

Considium maakt liquiditeitsprognoses en draagt zorg voor het aanvragen van bevoorschotting. Tevens stellen we de periodieke rapportages op t.b.v. verantwoording naar de subsidieverstrekker. Considium verzorgt de gehele communicatie met de subsidieverstrekker.

Helpdesk en communicatie

De projectadviseur is aanwezig bij alle relevante projectbesprekingen. De adviseur zorgt ervoor dat samen met zijn backoffice de projecthelpdesk 24/7 bereikbaar is voor alle projectmedewerkers. Alle vragen over administratie, budgetten en voorwaarden kunnen hier gesteld worden. En wordt gegarandeerd gereageerd op vragen binnen één werkdag.

Inrichten en voeren van de administratie

Veel Europese programma’s vragen om een complex aan onderbouwing (dossiers). Een permanent algemeen dossier met daarin o.a. de aanvraag, beschikkingen, contracten, AO/IC, rapportages, notulen en marktconformiteit. Een financiële administratie (kosten en uren). En gekoppeld daaraan de deelnemersadministratie per uitvoeringsactiviteit. Considium beschikt over de expliciete kennis en middelen om met name deze laatst ontzettend efficiënt in te regelen en te voeren.

Praktisch administratief beheer

Voor het voeren van de administratie wordt onze adviseur en zijn backoffice beschikbaar gesteld. Zij werken desgewenst bij u op locatie. Met het AO/IC als leidraad en met veel praktijkervaring wordt de administratie proactief uitgevoerd. De slimme processen die we uitzetten om input te verkrijgen worden onderhouden en bewaakt, de ingezonden stukken gecontroleerd alvorens te worden verwerkt. Ten aanzien van de uren- en deelnemers administratie wordt een beproefd systeem gebruikt. Alle zaken die tijdens de administratie naar voren komen die om interventies vragen worden direct voorgelegd aan en opgevolgd door de adviseur / projectadviseur. De werkzaamheden leiden tot een goed controleerbare projectadministratie.

Advies en stuurinformatie

Op basis van de administratie wordt er door Considium een “digitaal dashboard” gemaakt. Een management overzicht met de maandelijks actuele en relevante informatie. De projectadviseur bespreekt deze informatie met de opdrachtgever en diens stakeholders / uitvoerders. dus om er bovenop te zitten en kort te reageren als dit nodig is. De projectadviseur is beschikbaar op afspraak. Hij is op gezette tijden op de projectlocatie en is altijd oproepbaar voor overleggen en vergaderingen aangaande het project.

Waarborg en privacy

Bij Considium telt het resultaat even als de weg ernaartoe. We hebben een reputatie en trackrecord als het gaat om het optimaal realiseren van complexe en omvangrijke projecten. Omvangrijk als het gaat om aantallen deelnemers, participanten en financiële omvang. Daarbij volgen we de geldende privacy wetgeving vanzelfsprekend nauwkeurig op. Als enige partij in Nederland zijn we met goed gevolg getoetst op onze werkwijze en protocollen waardoor we verzekerd zijn voor de werkzaamheden die we uitvoeren!

Extra subsidie voor landbouw, horeca en recreatie

10-09-2019

  Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap meldt dat het van plan is extra subsidie vrij te maken voor de subsidieregeling praktijkleren speciaal gericht op landbouw, horeca en recreatie. Motie Heersma Dit besluit is genomen naar aanleiding van de motie Heerma c.s., waarin de regering wordt verzocht de komende 5 jaar meer subsidie vrij

Lees verder

Nieuwe (voorjaarsronde) SDE+ 2019

20-02-2019

Dinsdag 12 maart gaat de voorjaarsronde van de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 2019 van start. De openstelling verloopt wederom in drie fases. Het beschikbare budget voor de voorjaarsronde bedraagt € 5 miljard. De SDE+ stimuleert ook in 2019 de productie van hernieuwbare energie uit biomassa, geothermie, water, wind en zon. Onderstaande tabel geeft het verloop

Lees verder

Subsidie Hernieuwbare Energie en Energiebesparing Overijssel

8-02-2019

15 februari tot en met 1 april 2019 is de eerste tender van de subsidieregeling Hernieuwbare Energie en Energiebesparing Overijssel weer opengesteld. Het budget is € 1.000.000. De subsidie bedraagt maximaal 30% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 200.000 per aanvraag. Subsidie kan worden aangevraagd voor: Voor investeringen in technische voorzieningen voor

Lees verder