Nieuws

28-12-2016

Forse subsidie SZW voor regionaal sectorplan Midden-Brabant

Regionaal sectorplan Hart van Brabant kan rekenen op een bijdrage van ruim 1.360.000 euro van het ministerie van SZW voor de uitvoering van het sectorplan.

Lees verder >
6-11-2016

Succesvol aanvragen Regionaal Investeringsfonds MBO

Om de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt te verbeteren, stimuleert het kabinet duurzame publiek-private samenwerking (pps) in het beroepsonderwijs.

Lees verder >
25-02-2016

Asscher wil O&O-fondsen volledig op de schop gooien

Minister Asscher (SZW) wil een ander stelsel voor om-, bij- en nascholing van werkenden. Hiervoor moeten de huidige opleidings- en ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen) volledig op de schop.

Lees verder >
1-08-2015

HR Kosten Check – terugkeerpremie ziektewet

Introductie terugkeerpremie in de Ziektewet In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de introductie van een terugkeerpremie aan per 1 januari 2015 voor werkgevers die na een periode van eigenrisicodragerschap ZW (ERD-ZW) terugkeren naar de publieke verzekeraar UWV. De hoogte van de terugkeerpremie is nog niet bekend. … Continue reading “HR Kosten Check – terugkeerpremie ziektewet”

Lees verder >
1-08-2015

MBO Investeringsfonds

Regionaal investeringsfonds MBO De Regeling stagebox van OCW houdt vanaf 2014 op te bestaan. Jaarlijks ontving het mbo 25 miljoen euro vanuit deze regeling. De middelen die voor de Regeling stagebox gereserveerd waren, komen nu beschikbaar via het Regionaal investeringsfonds mbo, een subsidieregeling die publiek-private samenwerking van beroepsonderwijs en bedrijfsleven stimuleert. Het ministerie van OCW … Continue reading “MBO Investeringsfonds”

Lees verder >
1-08-2015

Subsidie Kwaliteit Arbeidsverhoudingen

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt ook in 2014 een bedrag van € 300.000 beschikbaar voor de Subsidieregeling kwaliteit arbeidsverhoudingen. De subsidie wordt verstrekt voor projecten die een praktijkgericht karakter hebben. Zij dienen bij te dragen aan het realiseren van daadwerkelijke veranderingen in de arbeidsverhoudingen. Deze verandering kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden omdat het … Continue reading “Subsidie Kwaliteit Arbeidsverhoudingen”

Lees verder >
1-08-2015

Flevolandse TMI-regeling 2014-2020 nu ook officieel gepubliceerd

De provincie Flevoland heeft de Technologische MKB Innovatie regeling 2014-2020 nu ook officieel gepubliceerd in het Provinciaal Blad. De TMI-regeling, die twee weken geleden al op de website van de provincie was gepubliceerd, treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2014. Het doel van de nieuwe TMI-regeling is het stimuleren van innovatie en … Continue reading “Flevolandse TMI-regeling 2014-2020 nu ook officieel gepubliceerd”

Lees verder >
1-08-2015

Regionaal Investeringsfonds MBO

De subsidieregeling „Regionaal Investeringsfonds mbo” is gepubliceerd in de Staatscourant. De eerste aanvraagperiode is van 12 mei tot en met 8 juni 2014. Wat is het doel van het Regionaal investeringsfonds mbo? Met het fonds krijgt het mbo de gelegenheid om, samen met bedrijven in de regio, een publiek – privaat samenwerkingsverband op te zetten. … Continue reading “Regionaal Investeringsfonds MBO”

Lees verder >
1-08-2015

Subsidie duurzame Inzetbaarheid Medewerkers

Doel van de regeling is duurzame inzetbaarheid van werknemers te stimuleren. De subsidie beoogt een bijdrage te leveren aan het realiseren van oplossingen voor blijvende arbeidsparticipatie met toegevoegde waarde voor alle betrokkenen. Dat kan door het bevorderen van gezond, veilig, gemotiveerd en productief werken. Van indiensttreding tot aan pensionering. Subsidiabele activiteiten subsidie Duurzame Inzetbaarheid Medewerkers … Continue reading “Subsidie duurzame Inzetbaarheid Medewerkers”

Lees verder >
1-08-2015

Regeling scholing en plaatsing oudere werklozen verruimd en verlengd

Het doel van deze regeling is om oudere werklozen dichterbij de arbeidsmarkt te brengen, zodat er mogelijkheden ontstaan voor deze doelgroep om terug te keren op de arbeidsmarkt. Er wordt gestreefd naar duurzame terugkeer op de arbeidsmarkt. Belangrijkste wijziging is de uitbreiding van de doelgroep van de regeling naar 50-plussers. De regeling was in eerste … Continue reading “Regeling scholing en plaatsing oudere werklozen verruimd en verlengd”

Lees verder >